Giới thiệu

Hơn 30 năm kinh nghiệm trong môi trường CNTT phức tạp.
Quản lý phức tạp CNTT Datacenter và các tổ chức phát triển phần mềm
Hàng đầu các dự án gia công lớn bao gồm. Chiến lược, RFP, đàm phán.
Trải nghiệm mở rộng CNTT Gia công phần mềm Chuyển đổi & Amp; Dự án chuyển đổi
Thiết lập và giáo dục các tổ chức được giữ lại, các nhóm tích hợp dịch vụ CNTT (SIAM)
Quản lý môi trường CNTT phức tạp
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.