Giới thiệu

Trung thực, logic, chăm chỉ. Tôi thích các công nghệ mới, phát triển phần mềm giúp mọi người điều hành công việc kinh doanh của họ một cách hiệu quả, mở rộng hoạt động kinh doanh của riêng tôi và sống một lối sống lành mạnh.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.